• Udskriv
  • Bookmark

INFORMATION OM PERSONOPLYSNINGER

Bemyndigelseslov nr. 196 af 30. juni 2003

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER
I henhold til § 13 i den italienske lov om beskyttelse af personoplysninger, lovdekret nr. 106 af 30. juni 2003
erklærer LUIGI LAVAZZA S.p.A. hermed, at personoplysninger, som du giver til os, vil blive brugt i overensstemmelse med ovenstående lov efter følgende kriterier:

1) Formålet med dataindsamlingen.
Personoplysninger vil blive brugt og opbevaret til følgende formål:
* konkurrencer
* deltagelse i brugergrupper omtalt på Lavazzas websteder
* markeds- og markedsføringsanalyse (kræver samtykke)
* databehandling til statistiske formål (kræver samtykke)
* fremsendelse af markedsføringsmateriale, nyhedsbreve samt andet reklamemateriale fra Lavazza, også pr. e-mail, mobiltelefon eller MMS eller SMS (kræver samtykke)
* kontraktlige og kommercielle relationer
* andre formål, som den pågældende har givet sit samtykke til.
2) Behandling og opbevaring af oplysninger
Dine oplysninger vil blive behandlet med værktøjer og instrumenter, der sikrer beskyttelse personoplysninger, og adgang til oplysningerne vil være enten manuel eller ved hjælp af elektroniske eller automatiserede midler.
Behandlingen af personoplysninger vil omfatte alle de handlinger, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og nødvendige for behandlingen, herunder kommunikation med parterne, jf. punkt 4.
Nogle oplysninger kan blive overført via telekommunikationsnetværk, enten et lokalt sikret netværk eller internettet.
Oplysninger, der overføres via internettet, vil være omfattet af de sikkerhedsforanstaltninger, der som standard bruges på internettet.
Oplysningerne vil blive behandlet af medarbejdere hos Lavazza og/eller samarbejdspartnere, som Lavazza har godkendt til databehandling og -opbevaring.
Alle medarbejdere vil blive identificeret, uddannet og oplyst om de begrænsninger, der gælder i henhold til lovdekret nr. 196/2003.
3) Afgivelse af personoplysninger
Afgivelse af personoplysninger er ikke obligatorisk.
Det kan ikke desto mindre være nødvendigt til ovennævnte formål (konkurrencer, indledning af kontraktuelle og kommercielle relationer osv.).
I dette tilfælde vil det ikke være muligt at opfylde ovenstående formål uden de relevante obligatoriske oplysninger.
4) Videregivelse af personoplysninger
Personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand, med undtagelse af virksomheder i Lavazza-koncernen, samt andre samarbejdspartnere, som Lavazza har godkendt til opfyldelse af formålene i punkt 1.
5) Opbevaring
Personoplysninger opbevares på vegne af Luigi Lavazza S.p.A., juridisk afdeling, via Bologna 32, Torino, Italien, af dennes juridiske repræsentant.
6) Dine rettigheder
Du er berettiget til at udøve dine rettigheder i forhold til brugen af dine personoplysninger i § 7 i lovdekret nr. 196/2003, som er gengivet i sin fulde ordlyd nedenfor. § 7 (Adgang til personoplysninger og andre rettigheder)
1. Den pågældende person har ret til at få bekræftet, hvorvidt der eksisterer personoplysninger om denne, selv om de ikke er blevet registreret endnu, samt til at få meddelt disse oplysninger på en forståelig måde.
2. Den pågældende person har ret til at få oplysninger om:

  • a. kilden til sine personoplysninger
  • b. behandlingens formål og behandlingsmetoder
  • c. den anvendte teknologi, hvis behandlingen sker elektronisk
  • d. kontaktoplysninger for ejeren, de ansvarlige og den udpegede repræsentant, jf. § stk. 2
  • e. de personer eller kategorier af personer, som oplysningerne kan videregives til, eller som kan få kendskab til oplysningerne i deres egenskab af udpegede repræsentanter i ethvert område, ledende medarbejdere og ansatte.

3. Den pågældende person har ret til at modtage:

  • a. opdateringer, rettelser eller, hvis denne ønsker det, tilføjelser til oplysningerne
  • b. sletning, blokering eller anonymisering af oplysninger, som ikke behøver at blive opbevaret til de formål, de blev indsamlet eller efterfølgende behandlet til
  • c. en erklæring om, at de handlinger, der er omhandlet i litra a) og b) ovenfor, og omfanget deraf er blevet meddelt til personer, som oplysningerne er blevet videregivet til, bortset fra hvis dette er umuligt eller uforholdsmæssigt byrdefuldt under hensyntagen til den rettighed, der skal varetages.

4. Den pågældende person har ret til, helt eller delvist, at gøre indsigelse mod:

  • a. behandling af personoplysninger vedrørende denne, af berettigede årsager, selv om det kan være relevant for formålene med dataindsamlingen, behandling af personoplysninger om denne med henblik på fremsendelse af reklame- eller direkte salgsmateriale eller gennemførelse af markedsresearch eller kommerciel kommunikation.

7) Vilkår og betingelser
Handlinger og aktiviteter, der medfører, at følgende materiale anvendes eller omtales på Lavazzas websteder eller andre interaktive fora, er forbudt.
Dette kan i så fald medføre øjeblikkelig annullering af dit medlemskab og/eller sletning af dine indlæg og billeder:
* Uanstændigt eller pornografisk materiale
* Materiale, som krænker ophavsrettigheder, herunder især piratsoftware, musikfiler, billeder, videoer eller tekst beskyttet af ophavsret
* Materiale, som er stødende eller krænkende, herunder udtryk for fanatisme, racisme, had, uærbødighed eller trusler
* Materiale, som opfordrer til eller indeholder oplysninger med instruktioner om ulovlige handlinger eller handlinger, der kan skade andre
* Software, information eller andet materiale, der indeholder virusser eller skadelige dele
* Materiale, som er uegnet for børn under 18 år
* Reklame eller sponsorater mod betaling
* Materiale eller aktiviteter, som overtræder eller opfordrer til overtrædelse af enhver lov eller bestemmelser, der har til formål at beskytte private, eller bestemmelser fra offentlige myndigheder.
Lavazza er ikke forpligtet til at kontrollere indholdet på sine websider, men forbeholder sig ret til at foretage ændringer på et hvilket som helst tidspunkt og uden varsel.
Formålet med dette er at sikre overholdelse af de vilkår og betingelser, der gælder for brugen af tjenesten, opdage enhver krænkelse eller mistanke om krænkelse af tredjemands rettigheder, vurdere brugeres adfærd efter klager fra privatpersoner samt træffe alle nødvendige foranstaltninger, herunder indstilling eller afbrydelse af tjenesten.
Hvis Lavazza konstaterer noget, der kan betragtes som en strafbar handling, vil de kompetente myndigheder blive underrettet.
Lavazzas medlemmer skal underskrive en royaltyfri licens til at bruge, ændre, overføre og offentliggøre websider, der sendes til dem med henblik på hosting af det indhold, brugere offentliggør, samt hosting af markedsførings- og reklamekampagner. Indholdet forbliver brugernes ejendom, og de har ret til at slette eller disponere over det på et hvilket som helst tidspunkt.

ANSVAR FOR INDHOLD
Lavazza er på ingen måde ansvarlig for medlemmernes indhold og udtalelser på sine websider.
Når brugere registrerer sig, anerkender de, at de er ansvarlige for alt det indhold, de lægger op på Lavazzas websted, og Lavazza er under ingen omstændigheder ansvarlig for sine medlemmers overtrædelse af vilkårene og betingelserne for tjenesten.
Lavazza opfordrer alle til at indberette overtrædelser af vilkårene og betingelserne for brug af tjenesten eller den gældende lovgivning.
Medlemmerne er ansvarlige for og kan retsforfølges i forbindelse med indholdet i materiale (tekst og billeder), som lægges op på Lavazzas websted.
Når medlemmerne lægger indhold op på Lavazzas websted, erklærer de at ville overholde vilkårene og betingelserne for brug af tjenesten.
Hvis der anlægges sag mod Lavazza eller dennes associerede selskaber vedrørende et medlems adfærd eller den måde, et medlem anvender tjenesten på, accepterer den pågældende udtrykkeligt at ville skadesløsholde Lavazza eller dennes associerede selskaber for følgerne af en sådan retssag samt at godtgøre alle udgifter og betale erstatning for alle direkte og indirekte skader.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om brugen af dine personoplysninger eller at anmode om adgang til, ændring eller sletning, eller at gøre indsigelse mod brugen deraf, kan du kontakte:
LUIGI LAVAZZA S.p.A.
(Lavazza Kundeservice)
reg.nr. IT00470550013
Via Bologna, 32 - 10152 Torino Italien
Tlf. +39 011 2408400
Fax + 39 011 2398333
E-mail: info@lavazza.it