Verdensmålene og den bæredygtige udvikling i Italien
Integration, universalitet og deltagelse: de første skridt imod en bæredygtig fremtid

 

I år 2030 skal målene for bæredygtig udvikling være opfyldt af alle medlemslande i FN.

Hver nation på planeten opfordres til at bidrage til at gøre Jorden til et bedre sted.

 

Ud over at analysere deres egen påvirkning på de forskellige mål har Lavazza besluttet at tilføje et 18. og endnu mere ambitiøst mål: Goal Zero.

Et program med det formål at engagere deres interessenter og skabe opmærksomhed omkring verdensmålene, og de budskaber de indebærer.

GÅ TIL GOAL ZERO

MÅL 1

Afskaf fattigdom

Efter den ødelæggende udvikling mellem 2010 og 2014 er situationen stadig uændret. Fattigdommen er blevet værre, både totalt og forholdsmæssigt. Det samme er sket med antallet af mennesker, som er påvirket af arbejdsløshed. Ikke desto mindre er der inden for de sidste to år sket en reduktion i procentdelen af mennesker, som ikke har råd til at have nok varme på i deres hjem.

Kilde: bearbejdet af ASviS fra Istat, data fra ISPRA og Eurostat

MÅL 2

Stop sult 

Mellem 2010 og 2016 blev fødevaresystemet i det italienske landbrug markant forbedret. Over de sidste to år har denne positive tendens manifesteret sig i, at antallet af overvægtige er faldet, produktiviteten inden for landbruget er øget, og der er kommet større områder med økologisk dyrket jord.

Kilde: bearbejdet af ASviS fra Istat, data fra ISPRA og Eurostat

MÅL 3

Sundhed og trivsel

Italienernes sundhed er forbedret; men ifølge ASviS’ (italiensk alliance for bæredygtig udvikling) rapport for 2018, er der stadig problemer i forhold til ulighed, forebyggelseskultur, forhold for handicappede og affald. Mellem 2010 og 2016 blev situationen markant bedre takket være et fald i dødeligheden, antallet af trafikuheld og procentdelen af kejsersnit.

Kilde: bearbejdet af ASviS fra Istat, data fra ISPRA og Eurostat

MÅL 4

Kvalitetsuddannelse

Sammenlignet med 2015 stiger antallet af folk mellem 30 og 34 år med en universitetsuddannelse fortsat, mens antallet af folk, som stopper på uddannelser og kurser, falder. Men trods disse forbedringer er Italien stadig langt under standarden i EU.

Kilde: bearbejdet af ASviS fra Istat, data fra ISPRA og Eurostat

MÅL 5

Ligestilling mellem køn

Tiltagene mod kønsbestemt vold er blevet bedre, men antallet af kvinder i besluttende organer er stadig meget lav i forhold til gennemsnittet i EU. I 2016 faldt forskellen i antallet af beskæftigede blandt kvinder med børn i førskolealderen og kvinder uden børn.

Kilde: bearbejdet af ASviS fra Istat, data fra ISPRA og Eurostat

MÅL 6

Rent vand og sanitet

Den positive tendens mellem 2010 og 2014 synes at hænge sammen med, at flere familier har det godt med at drikke vand fra vandhanen, samtidigt med at det efterfølgende fald skyldes, at forsyningen af drikkevand er blevet bedre.

Kilde: bearbejdet af ASviS fra Istat, data fra ISPRA og Eurostat

MÅL 7

Bæredygtig energi

På verdensplan lever 1,1 milliard mennesker stadig uden elektricitet, mens 2,8 milliarder ikke har adgang til rene køkkenforhold. Procentdelen af primær energi leveret af vedvarende energikilder steg fra 6-8 % i starten af 2000’erne til lige under 20 % i 2016.

Kilde: bearbejdet af ASviS fra Istat, data fra ISPRA og Eurostat

MÅL 8

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Arbejdsløsheden falder, og BNP per indbygger vokser. I den toårige periode fra 2014 til 2016 skete der en positiv udvikling drevet af et fald i arbejdsløsheden. Beskæftigelsesgraden i 2016 var på 57,2 %.

Kilde: bearbejdet af ASviS fra Istat, data fra ISPRA og Eurostat

MÅL 9

Industri, innovation og infrastruktur

Mellem 2010 og 2016 var der en stærk vækst. Indikatorerne for udbredelsen af bredbånd i husstande, brug af internet og mængden af viden blandt arbejdende i forhold til det samlede antal af beskæftigede stiger markant. Desuden vokser værdiforøgelsen for forarbejdningsindustrien.

Kilde: bearbejdet af ASviS fra Istat, data fra ISPRA og Eurostat

MÅL 10

Mindre ulighed

Mellem 2010 og 2016 blev situationen markant værre. I Italien voksede kløften mellem de rigeste 20 % og de fattigste 20 % af befolkningen fra 5,4 i 2006-2007 til 6,3 i 2016 sammenlignet med gennemsnittet i Europa på 5,2.

Kilde: bearbejdet af ASviS fra Istat, data fra ISPRA og Eurostat

MÅL 11

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Ifølge ASviS’ (italiensk alliance for bæredygtig udvikling) rapport fra 2018 er der, trods forværringen af by-relaterede indikatorer siden 2010, ikke desto mindre tegn på en opadgående tendens takket være bedre boliger og håndteringen af affald. I Italien var 11,3 % af befolkningen påvirket af dårlige boligforhold i tæt befolkede områder i 2015, sammenlignet med gennemsnittet i EU på 5,2 %.

Kilde: bearbejdet af ASviS fra Istat, data fra ISPRA og Eurostat

MÅL 12

Ansvarligt forbrug og produktion

Opmærksomhed på miljøet i forhold til produktionsmåder og ansvarligt forbrug er voksende, men der skal være større fokus på sociale aspekter. Desuden voksede graden af affaldssortering mellem 2004 og 2016 med næsten 30 procentpoint fra 22,7 % til 52,5 %.

Kilde: bearbejdet af ASviS fra Istat, data fra ISPRA og Eurostat

MÅL 13

Klimahandling

Den sammensatte indikator for mål 13 (det samlede antal drivhusgasser ifølge luftemissionsregnskabet) blev forbedret frem til 2014 overvejende på grund af færre udledninger som følge af den økonomiske krise, men det gik en anelse værre i løbet af de sidste to år, i takt med at BNP steg igen. 

Kilde: bearbejdet af ASviS fra Istat, data fra ISPRA og Eurostat

MÅL 14

Livet under vand

Data fra ISTAT (Italiens nationale institut for statistik) fra juli bekræfter, at tendensen, konstateret af ASviS (italiensk alliance for bæredygtig udvikling), er, at niveauet er meget tæt på tallene fra 2010. Det største problem, også i Italien, er overfiskeri, som påvirkede 88 % af fiskebestanden i 2014.

Kilde: bearbejdet af ASviS fra Istat, data fra ISPRA og Eurostat

MÅL 15

Livet på land

Mellem 2010 og 2015 var det årlige tab af skovarealer under halvdelen af tallet for 1990, men biodiversiteten falder stadig i en alarmerende grad. I Italien er hvirveldyr, som lever på land, stadig i alvorlig risiko for at blive udryddet.

Kilde: bearbejdet af ASviS fra Istat, data fra ISPRA og Eurostat

MÅL 16

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

I Italien kan vi observere, at situationen i 2016 var fundamentalt uændret i forhold til i 2010. Årene op til 2014 var præget af en nedadgående tendens efterfulgt af en markant forbedring som følge af en betydelig reduktion i den gennemsnitlige varighed af civile sager.

Kilde: bearbejdet af ASviS fra Istat, data fra ISPRA og Eurostat

MÅL 17

Partnerskaber for handling

I forhold til mål 17 skete der en markant udvikling gennem den treårige periode fra 2014 til 2016 takket være en stigning i den officielle udviklingsbistand (ODA) i forhold bruttonationalindkomsten. I Italien ligger dette mål stadig langt ude i fremtiden, mens loven om rimelige handelsvilkår stadig venter på at blive godkendt.

Kilde: bearbejdet af ASviS fra Istat, data fra ISPRA og Eurostat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÆS MERE