alt alt

Få mere at vide

KAPSLERS UDLIGNING AF CO₂

FAQs

Hvad betyder det at være CO₂-neutral?

Med hensyn til kulstofneutralitet begynder vores koncerns tilgang med reducering af udledninger i hele Lavazzas værdikæde, lige fra fra dyrkningen af kaffen til slutningen af cyklussen og går gennem alle de mellemliggende faser. Da det er tydeligt for os, at al udledning ikke kan fjernes, har Lavazza valgt at udligne disse resterende kulstofudledninger, når en reduktion ikke er mulig. I 2020 begyndte vi vores rejse med at udligne udledninger og opnå fuldkommen kulstofneutralitet for koncernens kontorer og produktionsanlæg. Med hensyn til produkter var Lavazza A Modo Mio-kaffekapslerne, der er Lavazza-kaffekapsler, som er kompatible med Nespresso* Original-systemer og Blue Coffee System fra Lavazza, blandt de første Lavazza-produkter, som fik deres CO₂-udledning fuldstændig udlignet (når vi siger “CO₂”, mener vi CO₂-ækvivalent, så vi beregner og modregner alle drivhusgasudledninger, omregnet til CO₂). Det betyder, at vi udligner alle vores årlige kulstofudledninger i forhold til mængden af producerede og markedsførte kaffekapsler.

*Lavazza er ikke tilknyttet, godkendt eller sponsoreret af Nespresso

Hvordan fungerer det?

Eftersom klimaforandringer er et globalt problem, kan den indvirkning, som et ton CO₂, der udledes fra dele af verden, neutraliseres ved at reducere eller indfange et ton CO₂ et andet sted. Dette er princippet ved CO₂-udligning.
Denne fjernelse (eller binding) af CO₂ opnås gennem særlige projekter, der ofte finder sted i udviklingslande.
Projekterne genererer CO₂-kreditter, hvor én kredit svarer til ét ton CO₂ i reduktion eller binding af CO₂-udledninger. Generering af kredit er verificeret og certificeret efter internationalt anerkendte standarder og metoder.
Ud over bindingen af CO₂ kan projekterne også give andre miljømæssige, sociale og økonomiske fordele, såsom bevarelse af biodiversitet, øget beskæftigelse i lokalsamfund samt bistand til uddannelse og sundhedspleje. At støtte disse projekter er en måde til at forbedre levebrødet for lokalsamfund, samtidig med at klimaforandringerne takles og FN's mål for bæredygtig udvikling opnås.

Hvordan implementeres strategien om CO₂-neutralitet?

Denne strategi er i overensstemmelse med Lavazza Groups engagement i at overholde FN's mål for bæredygtig udvikling, især ved at opnå målene for Verdensmål nummer 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og 13 (bekæmpelse af klimaforandringer).
Det er helt konkret udligningsprojekternes mål at reducere eller binde CO2-udledning. For hvert ton reduceret eller bundet CO₂ genereres der én CO2-kredit.

Den faktiske reduktion (eller binding) af udledning måles ved hjælp af strenge beregningsmetoder og verificeres af tredjeparter. Efter denne verifikationsproces udstedes CO₂-kreditter på markedet og gøres tilgængelige i et internationalt elektronisk register. Alle modregningsinitiativer er derfor sporede og offentligt tilgængelige. Når de er brugt til modregning, annulleres (“tilbagetrækkes”) kreditterne for at undgå, at de tælles dobbelt.

Hvad er omfanget af Lavazza-projektet? Omfatter det kun produktion? Hvad involverer udligning af CO₂-udledninger?

Vores tilgang til fuldstændig udligning af CO₂-udledning for disse produkter omfatter udligning af udledninger gennem hele produktets livscyklus – fra kaffedyrkning til slutningen af produktets levetid og gennem alle faser med produktion, transport og bortskaffelse.

Dette omfatter høst af råvarer, produktion, emballering, de forskellige stadier af transporten samt brugs- og bortskaffelsesfasen.

Er der bindende juridiske regler forbundet med dette valg?

Vores tilgang til fuld udligning af CO₂-udledning er helt frivillig.

Denne tilgang er i overensstemmelse med Lavazza Groups engagement i at overholde FN's mål for bæredygtig udvikling, især ved at opnå målene for Verdensmål nummer 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og 13 (bekæmpelse af klimaforandringer).

Hvorfor har Lavazza valgt denne retning i forbindelse med bæredygtighed?

I 125 år har Lavazzas tilgang til forretning været baseret på synergien mellem vores værdisystem og robuste økonomi, bevist af vores store engagement i problematikker omkring bæredygtighed. Med tiden er denne synergi blevet omdannet til en strategisk vej for produkt- og procesinnovation og reduktion af indvirkninger, der sigter mod en endnu større integration af bæredygtighed i vores virksomhedsmodel for at leve op til vores engagement om at opfylde FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, i særdeleshed Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og 13 (bekæmpelse af klimaforandringer).

Vi har for nylig besluttet at optrappe dette engagement i lyset af den forværrede klimakrise. Det skal bemærkes, at kaffe er et landbrugsprodukt, der vokser i nogle af de områder af kloden, som er i størst risiko for klimaforandringer, hvilket resulterer i påvirkning med betydelige og direkte konsekvenser for kaffeproducenter og deres familier, såvel som for kaffeproduktion, produktivitet og kvalitet.

Hvorfor har Lavazza valgt udligningsprojekter uden for Europa?

De fleste udligningsprojekter, der findes i dag, er beliggende i udviklingslande. De sociale fordele ved disse projekter har en betydelig positiv indvirkning på de samfund, hvor de indføres. Se vores produkter på www.lavazzagroup.com

Hvor genereres en CO₂-kredit? Hvordan valideres den?

Udligningsprojekterne har til formål at reducere eller binde CO2-udledning. For hvert ton reduceret eller bundet CO₂ genereres der én CO2-kredit. Beregningen af kreditgenerering er verificeret og certificeret efter internationalt anerkendte standarder og metoder. Efter denne verifikationsproces udstedes CO₂-kreditter på markedet og spores i et internationalt elektronisk CO₂-register. Når de er brugt til modregning, annulleres (“tilbagetrækkes”) kreditterne for at undgå, at de tælles dobbelt. Alle modregningsinitiativer er derfor sporede og offentligt tilgængelige.

Udligner Lavazza CO₂-udledninger for alle sine engangsprodukter?

De var virksomhedens første produkter, der fik deres CO₂ helt udlignet. Modregning gælder for udledning i hele produktets livscyklus – fra kaffedyrkning til slutningen af cyklussen og gennem alle faser med produktion, transport, brug og bortskaffelse.

Det er et af de første mål, der har til formål at reducere og udligne al udledning i hele forsyningskæden, lige fra begyndelsen til slutningen af alle aktiviteter under Lavazzas direkte kontrol. For udledning under vores direkte kontrol har Lavazza siden 2020 reduceret og opvejet egen udledning på virksomhedsniveau (produktionsanlæg, kontorer). 

*Bemærk: Lavazza er ikke tilknyttet, støttet eller sponsoreret af Nespresso